• konzultace a odborná školení, ověřování účinnosti stávajících BAT technologií a navrhování nových vhodných technik,
  • chemické analýzy vstupních surovin zpracovávaných v zemědělství, potravinářství, asanačních podnicích,
  • chemické a mikrobiologické analýzy odpadů, odpadních vod, ropy a ropných produktů,
  • měření hladiny akustického tlaku a vibrací strojního a technologického zařízení dotčených podniků,
  • určování reologických vlastností kapalin, odpadních vod a kapalných odpadů,
  • měření tepelných toků objektů zpracovatelských podniků.